Image

Het is een Vlaamse traditie om jaarlijks, ook op lokaal niveau, de Vlaamse feestdag te vieren. Jaak Maris en Simonne Vanoppen zijn al meer dan 30 jaar de gangmakers van deze feesten in Limburg en werden daarvoor gehuldigd. De twee vzw’s ‘Vlaanderen-Europa’ en ‘Vlaanderen Feest!’ reikten daarom op 16 juni jl. een ‘Gulden Spoor’ uit aan deze beide gedreven Limburgers. De feestelijke uitreiking werd op vraag van deze vzw’s georganiseerd door Marnixring Limburg Herkenrode, waar Jaak Maris ook een actief lid is.

Motvering

Een ‘Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling’ wordt uitgereikt als onderscheiding voor personen die op duurzame wijze een spoor trekken in het Vlaamse maatschappelijke leven vanuit een positieve betrokkenheid bij de Vlaamse Gemeenschap (https://www.vlaandereneuropa.net/ gulden-spoor/). Voor de vzw Vlaanderen-Europa, overhandigde voorzitter An De Moor dit jaar deze onderscheiding, bestaande uit een statief met een verguld spoor en een verguld spoor-jasspeldje aan de laureaten Simonne Vanoppen en Jaak Maris. Zij gaven respectievelijk als voorzitter en penningmeester van de Provinciale Guldensporenviering gedurende meer dan drie decennia de Provinciale Guldensporenvieringen van ‘Vlaanderen Feest!’ gestalte en groei. In feite was dit ooit een trio waar wijlen Willy Janssens, Simonne’s overleden echtgenoot, ook deel van uitmaakte. De Marnixring Limburg Herkenrode, die Jaak Maris onder zijn leden mag rekenen, nam het op zich om deze gebeurtenis een passende luister en omkadering te geven.

De Federatie Vl@s Hasselt en Vl@s West-Limburg, waar zowel Simonne als Jaak al jaren een bestuursfunctie bekleden, ondersteunde dit evenement met een grote en actieve participatie. Marnixring Internationale Serviceclub vzw heeft tot doel (even ter herinnering) de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Vlaamse actieve senioren vzw (Vl@s) is een actieve, pluralistische vrijwilligersorganisatie die mensen samenbrengt en Vl@s staat voor volwaardige deelname van senioren aan de Vlaamse samenleving, met de Nederlandse taal als verbindende factor.

De gebeurtenis vond plaats in de salons van Park Ven te Diepenbeek, een in de Limburgse contreien bekende locatie. Mede dankzij het heerlijk mooie weer van toen en de eerste hittegolf van 2023 vond het eerste deel, de officiële uitreiking en de receptie, plaats in de tuinen van Park Ven. Datzelfde goede weer zorgde er ook voor dat iedereen ruim op tijd was en meteen ook kon genieten van een (eventueel bijgevuld) glas met verfrissende drank. We mogen hier al vermelden dat Marnixring Limburg Herkenrode de befaamde Limburgse gastvrijheid alle eer heeft aangedaan. Naast de sympathisanten van beide gelauwerden en de leden van Marnixring Limburg Herkenrode waren ook leden van naburige ringen aanwezig, twee leden van het hoofdbestuur van MRIS vzw, Peter De Vos en Gust Wouters, en vanzelfsprekend ook een delegatie van ‘Vlaanderen-Europa’ en ‘Vlaanderen Feest!’. In een zichzelf respecterend verslag kan men dit benoemen als een ‘ruime belangstelling’ en dat is bij deze dan ook gebeurd.

Laudatio

Toen alle genodigden aangekomen waren en voorzien van lafenis, opende protocolmeester An Schreurs het officiële deel. Na een welkomstwoord van Dries Geeraert, voorzitter van Marnixring Limburg Herkenrode, kreeg An De Moor het woord voor een hartelijke en uitgebreide laudatio. Ze schetste de opkomst van het provinciale elfjulicomité van Limburg, in den beginne weliswaar nog eerder van ‘Heusden-Zolder’, maar door de ruime belangstelling van zowel de Limburgers als van hun provinciale overheid groeide het initiatief snel uit tot iets groters met een meer dan impressionante lijst van activiteiten en VIP-genodigden. Het vaste patroon van de vieringen zorgde voor herkenbaarheid, de jaarlijks wisselende locaties - een eis van de provincie - zorgden dan weer voor verwarring. Daarna ging mevrouw De Moor in op de talrijke verdiensten van beide gelauwerden. Hoe Simonne Janssen-Vanoppen telkenmale de presentatie van de elfjuliviering verzorgd heeft en hoe ze ook vanaf 2002 voorzitter werd, verder haar sociale reflex, engagement en eigen levenservaring, die die haar tot een geliefd persoon maakten, getuige daarvan ook haar lange politieke carrière in de gemeente Heusden-Zolder.

Meesterlijk

Diezelfde onbaatzuchtige inzet en datzelfde engagement, zeker wanneer het Limburg betrof, vinden we ook terug bij Jaak Maris. Zoals An De Moor hem terecht omschrijft: “Een integer, minzaam en rechtschapen man, met veel gevoel voor humor (…), een bemiddelaar en een harde werker”. Daar waar Simonne Vanoppen de publieke relaties van het comité verzorgde, was Jaak de man die alles praktisch en architecturaal in de perfect juiste banen leidde, ook financieel. Om opnieuw mevrouw De Moor te citeren: “Meesterlijk”.

Geen laudatio zonder wederwoord waarin zowel Simonne Vanoppen als Jaak Maris hun dank betuigden, het verhaal van het provinciale elfjulicomité wat meer anekdotisch benaderden en ook de goede samenwerking binnen het comité beklemtoonden. Daarna was het aan de gasten om in kleinere kring de gelauwerden nog even meer persoonlijk te feliciteren. Hun enthousiasme was duidelijk en de felicitaties oprecht. De sfeer was en bleef opperbest en werd verdergezet tijdens het vriendenmaal dat volgde op de receptie. Protocolmeester An Schreurs van Marnixring Limburg Herkenrode had voor een goede tafelschikking gezorgd, zodat er voldoende interactie kon zijn aan iedere tafel. Dat loonde ook, want het was pas in de late uurtjes - zoals het hoort in Vlaanderen - dat de laatsten naar huis gingen.

Dries Geeraert – Hendrik-Jan Ombelets

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Auteur:
Marc Bulté

Gepubliceerd op:
21 januari 2024 20:45