Wie kan lid worden?

Iedereen (M/V) die zich herkent in de doelstellingen van de Marnixring kan lid worden van onze vereniging. Een kandidaat kan die wens mondeling te kennen geven aan een Marnixringlid, schriftelijk aan het secretariaat, of ook gevraagd worden door één of twee peters omwille van de meerwaarde die de kandidaat zou kunnen betekenen voor de verdere uitbouw van onze Marnixring. Als de kandidaat ook past in het clubprofiel wordt de naam met enige informatie over zijn of haar persoon in alle discretie voorgelegd aan andere clubleden. Het ringbestuur beslist binnen de maand of de procedure van kandidaatstelling kan opgestart worden.


Leeftijd

In principe wordt gestreefd naar verjonging, alhoewel er geen maximale leeftijd staat op de aanvaarding van nieuwe leden. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de Marnixring. Het lidmaatschap is voor het leven, alhoewel ieder lid op elk moment het lidmaatschap kan opzeggen. Het aantal leden per ring schommelt tussen 15 en 30. 


Lidgeld

De leden van de Marnixring betalen een lidgeld dat bestaat uit de basis-lidmaatschapsbijdrage aan Marnixring Internationale Serviceclub vzw, verhoogd met een bijdrage in de werkings- en vergaderkosten van de eigen ring . Op dit ogenblik bedraagt het lidgeld MRIS ongeveer 130 euro per jaar. Door de betaling van zijn lidgeld heeft een lid recht op deelname aan alle activiteiten van de Marnixring en krijgt hij alle publicaties van de Marnixring toegestuurd. 


Kenteken

Ieder lid krijgt ook bij de toekenning van zijn stamnummer een toegangscode tot het extranet van de webstek van de Marnixring en het ledenboekje. Bovendien ontvangt hij bij zijn opneming een eenvormig kenteken met het embleem van de Marnixring.