Disclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Marnixring webstek

Het gebruik van de webstek van Marnixring Internationale Serviceclub met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 59, (hierna 'Marnixring') veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Marnixring. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van Marnixring, dan vragen wij u de webstek niet te gebruiken.

De gebruiker erkent dat de webstek van Marnixring teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan Marnixring. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Marnixring de informatie, die op of via de webstek wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van Marnixring, en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan Marnixring de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze webstek gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te copiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven in dit document).

Het gebruik van de webstek (gebruik van de webstek en haar inhoud) is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

Deze webstek en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Marnixring kan niet garanderen dat haar webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Marnixring behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de webstek of de toegang ervan te ontzeggen.

Marnixring neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.marnixring.org wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar Marnixring geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.marnixring.org en haar inhoud op eigen risico is. Noch Marnixring, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van www.marnixring.org kunnen aansprakelijk gesteld worden. Marnixring is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze webstek.

Marnixring kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) www.marnixring.org.

Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat Marnixring links toevoegt naar andere websteks die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt u verondersteld om de regels met betrekking tot die websteks te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websteks te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat Marnixring geen controle heeft over de inhoud van deze websteks en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websteks.

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina's van Marnixring, gaat u met het volgende akkoord:

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

Marnixring is een geregistreerd handelsmerk. De productnamen van Marnixring zijn enerzijds handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Marnixring en eigendom van Marnixring. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee deze worden geassocieerd. Uw toegang tot deze webstek mag niet beschouwd worden om enige vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site getoond worden, zonder enige schriftelijke toestemming van Marnixring of de betrokken derde partij - eigenaar.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de webstek van Marnixring, kan u dat doen via e-mail: info@marnixring.org