Image

Marnixring Dilbeek lanceerde maandag een scholenactie om het Nederlands te promoten als ‘leuke’ taal. www.nederlandsisleuk.nl Greet Massart, bedenkster van de actie, vertelde meer over het waarom van de actie

Brussel is een stad met veel culturen en talen. Dit wordt meer en meer voelbaar in de rand door het hoge aantal Frantaligen en anderstalige Brusselaars dat de voorbije jaren naar de Rand verhuisde. Ook door de verengelsing komt het Nederlands onder druk te staan. Dit voelt men eerst en vooral in de scholen waar jaar na jaar het aantal leerlingen, waarvan de thuistaal niet het Nederlands is, toeneemt.De thuistaal is sowieso leuk en vaak informeel. Het is de taal waarin een kind thuis speelt, meestal TV kijkt en de taal waarin het zijn/haar emoties het gemakkelijkst kan uitdrukken.Taal is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Een ruime woordenschat is noodzakelijk voor alle vakken en garandeert succes op school. Spelenderwijs kan een kind woorden leren en zo de woordenschat verruimen. Zonder afbreuk te willen doen aan de thuistaal, willen we beklemtonen dat het Nederlands leuk en hedendaags is en als onderwijstaal een belangrijke rol speelt in de toekomst van de kinderen. De spandoekenactie “In het belang van uw kind spreken wij hier Nederlands. U toch ook?” is meer dan 10 jaar oud (2010). In vele scholen hangen de spandoeken er nog. Deze actie richtte zich naar de ouders. De nieuwe actie “Nederlands is leuk” richt zich rechtstreeks tot de kinderen van de lagere school en de eerste graad van het secundair onderwijs. Het hart van de communicatie is de slogan “Nederlands is leuk” met daarrond positieve adjectieven uit de jongerentaal. Deze adjectieven kozen de leerlingen zelf: fantastisch, super, makkelijk, mooi, cool, eenvoudig en grappig. Er werd gekozen voor verschillende communicatiedragers met dezelfde vrolijke opmaak. Deze positieve slogan komt niet bedreigend, betuttelend of discriminerend over. De slogan beklemtoont enkel dat de Nederlandse taal leuk is. Van “moeten” naar “graag spreken”. Deze actie wil de leerkrachten steunen in hun inspanning om leerlingen Nederlands te laten spreken. Het gebruik van het Nederlands bevordert immers de integratie en het groepsgevoel.De laatste jaren ontstond er een discussie over het al of niet verplichten van het Nederlands buiten de klaslokalen. Uit de psychologie weten we dat “moeten” zelden leidt tot een langdurige gedragsverandering. Om een gedragsverandering teweeg te brengen, Nederlands spreken zowel op school als daarbuiten, moeten kinderen niet alleen Nederlands kennen maar er ook van houden. We weten dat we houden van wat we goed kunnen en dat we goed zijn in waar we van houden. Marnixringlid Greet Massart, psychologe, stelde aan de Ring voor om een vrolijke actie “Nederlands is leuk” uit te werken die de kinderen zou aanspreken om vaker Nederlands te praten en te lezen. Als gewezen voorzitter en na positief contact met de Burgemeester en de Schepen van Onderwijs, schaarde de Ring zich achter deze actie. Aan alle lagere en secundaire scholen werden spandoeken aangeboden. Eenmaal deze spandoeken uithingen, ontvingen de kinderen heel wat leuke gadgets zoals een zelfklever, een pen en een bladwijzer. Deze actie werd in alle Dilbeekse scholen positief onthaald. Intussen werden ook Marnixringen uit de Rand gecontacteerd en werd hen het materiaal ter beschikking gesteld. Zo volgden enkele gemeenten, waaronder Grimbergen, Zellik… dit voorbeeld.Ook werd een webstek www.nederlandsisleuk gecreëerd met informatie over waar men Nederlands kan leren en met hyperlinks naar leuke en interessante websteks om Nederlands te oefenen. Van Marnixring Nationaal ontving de Marnixring Dilbeek financiële steun om het project verder uit te rollen, ook in andere gemeenten van de Brusselse Rand.

Marnixring : Wie zijn we?

De Marnixring is een serviceclub binnen de Vlaamse beweging. Hij werd opgericht in 1968 toen het Frans nog de voertaal was in het merendeel van de Belgische serviceclubs. Jozef Goossenaerts wilde hiervoor een alternatief bieden met de oprichting van een Vlaamse serviceclub: Marnixring. De naam verwijst naar Filips van Marnix van Sint-Aldegonde die tal van opdrachten vervulde in dienst van Willem van Oranje en de doelstellingen van de Marnixring verpersoonlijkt. Samen met Paul Van den Noortgate, André Monteyne, Jos Mertens en Raymond Vindevogel richtte hij deze Ring op. De Ring is per definitie a-politiek.

De Ring bestaat uit 60 lokale ringen. Het zwaartepunt van de dienstverlening en de initiatieven ligt bij de individuele ringen. Wel worden vanuit het hoofdbestuur initiatieven ontwikkeld waarop individuele ringen kunnen inpikken, zoals congressen, humanitaire acties, … Elk jaar wordt een erepenning toegekend aan een verdienstelijk persoon die de doelstellingen van de Marnixring belichaamt.

Doelstellingen :
De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen.

Door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur

Door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen, ongeacht hun levensbeschouwlijke en politieke overtuiging

Door het bevorderen van solidatiteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid

Meer informatie over de Marnixring kan u vinden op www.Marnixring.org.Bijlagen:

1. Marnixkring_dilbeek_actie_scholen_.jpeg

Over dit bericht

Ring:
Dilbeek

Gepubliceerd op:
27 april 2023 08:55