Image

Bijna een jaar geleden reikten we in Mechelen de Marnixring erepenning uit aan Jo Haazen, omwille van zijn grote verdiensten als ambassadeur van de beiaardkunst die zo typisch is voor onze Lage Landen.  Bij die gelegenheid toonde onze laureaat zich oprecht opgetogen over de erkenning die hem te beurt viel, niet in het minst vanwege onze minister-president die de laudatio hield.

Enkele maanden later deed zich een incident voor dat een enigszins bittere nasmaak gaf aan deze erkenning. Toen de Mechelse Beiaardschool ‘Jef Denyn’ in mei van dit jaar haar honderdjarig bestaan vierde, vernamen we via de pers dat Jo, die jarenlang directeur is geweest van deze school, niet welkom was op de viering omwille van politiek-ideologische redenen die verband hielden met het Russisch/Oekraïens conflict. De Mechelse schepen voor Cultuur Siffer (Groen) nam de politieke verantwoordelijkheid voor deze beslissing.

Na overleg met de organiserende ringen MR Noordrand en MR Machelen Gaston Feremans achtte het hoofdbestuur het noodzakelijk om hiertegen te reageren.

Ter informatie van onze leden, drukken we hieronder de brieven af die we namens het hoofdbestuur van MRIS hebben gezonden aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen en aan Jo Haazen zelf.  De inhoud van deze brieven spreekt voor zich en vergt geen bijkomende commentaar.

Vanwege het Mechels stadsbestuur mochten we geen reactie ontvangen. Jo Haazen zond ons een blijk van appreciatie voor de morele steun die hij ontving vanwege de Marnixring.

 

Peter De Vos,

Algemeen protocolmeester

 

------------------------------

 

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,

In oktober van vorig jaar reikte de Marnixring haar jaarlijkse erepenning uit in uw stad aan de heer Jo Haazen. Onze vereniging wilde hiermee de grote verdiensten van de laureaat eren als ambassadeur van de beiaardkunst en bij uitbreiding van de kunst en cultuur der Lage Landen.

Onze keuze voor Jo Haazen werd bovendien mee ingegeven door de idealen van vrede en verdraagzaamheid waarvoor hij zich steeds heeft ingezet, idealen die ook uitdrukkelijk in de doelstellingen van de Marnixring zijn opgenomen.

In dezelfde zin sprak bij die gelegenheid de heer Jan Jambon, minister-president in zijn laudatio waarin hij in het bijzonder de enorme bijdrage van Jo Haazen in herinnering bracht tot de ontwikkeling en de internationale uitstraling van de Koninklijke Beiaardschool in uw stad.

Groot was dan ook onze verbazing en onze verontwaardiging wanneer wij via de pers moesten vernemen dat de heer Haazen bewust werd geweerd op de jubileumviering van deze school op zaterdag 7 mei jongstleden.

Wij kunnen niet anders dan deze uitsluiting als onrechtvaardig en zelfs ronduit kwetsend bestempelen ten opzichte van de persoon van Jo Haazen.

Volgens schepen Siffer zou de heer Haazen het regime van president Poetin verdedigd hebben in de sociale media waardoor zijn aanwezigheid de sereniteit op de viering in het gedrang dreigde te brengen gelet op de huidige situatie in Oekraïne.

Wie Jo Haazen en zijn pacifistisch gedachtengoed enigszins kent weet dat het rechtvaardigen van gelijk welke vorm van geweld hem volstrekt vreemd is. Wij hebben geen weet van uitspraken waarbij hij de brutale Russische inval in Oekraïne en de schending van de mensenrechten die hiermee gepaard gaat op enige wijze zou vergoelijkt of geminimaliseerd hebben.

Mocht dit het geval geweest zijn, zou dit trouwens ook voor de Marnixring een reden zijn om de toekenning van haar erepenning aan de heer Haazen opnieuw in vraag te stellen.

Indien hij in het verleden en in een gans andere context de indruk zou gewekt hebben, naar de mening van sommigen onvoldoende kritisch te staan tegenover het politieke regime in de Russische Federatie, kan dit een reden zijn om met hem van mening te verschillen. Het rechtvaardigt echter geenszins de stigmatiserende behandeling die hem nu ten deel is gevallen vanwege het stadsbestuur en de directie van de Beiaardschool.

Wij begrijpen zeer goed de emoties die het conflict in Oekraïne oproept maar in een maatschappij die steeds meer verhardt en polariseert en waarin alsmaar minder naar elkaar geluisterd wordt, vinden wij deze uitsluiting een zeer teleurstellend signaal naar de bevolking toe en een gemiste kans om op een volwassen manier in dialoog te gaan.

Wij hopen dan ook dat u de reputatie van Jo Haazen, die voor de beiaardkunst en voor de stad Mechelen zoveel betekend heeft, in eer zal herstellen en hem alsnog de blijk van waardering zal betuigen die hem toekomt.

 

Hoogachtend,

 

Dirk Van Besien,                                                                                                                               Peter De Vos,

Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub vzw                                        Algemeen protocolmeester

 

---------------------------------

Geachte Heer Haazen, beste Jo,

 

Wanneer een laureaat van onze erepenning op een dergelijke onrechtvaardige manier behandeld wordt, menen wij als Marnixring hiertegen te moeten reageren.

Het heeft even geduurd maar net zoals wraak is ook verontwaardiging un plat qui se mange froid om het in de taal van Victor Hugo te zeggen. We hebben de emoties dan ook even laten bezinken alvorens met een reactie te komen.

In de bijlage kan u kopie vinden van de brief die onze raad van bestuur naar het stadsbestuur van Mechelen stuurt om uiting te geven aan onze verontwaardiging.

Wij zijn ervan overtuigd dat u dit incident achter u zal laten met het stoïcisme dat u, zoals alle waarachtig wijze mensen, kenmerkt. Toch stellen wij er prijs op om u namens het bestuur en de leden van Marnixring Internationale Serviceclub, deze blijk van onze morele steun toe te sturen.

 

Met oprechte hoogachting,

 

Dirk Van Besien,                                                                                                                               Peter De Vos,

Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub vzw                                         Algemeen protocolmeester

Over dit bericht

Ring:
MRIS

Gepubliceerd op:
31 augustus 2022 14:54