___PERSMEDEDELING___

VERSOEPELING VAN DE TAALWETGEVING IN HET HOGER ONDERWIJS

De Marnixring Internationale Serviceclub (MRIS) heeft tot doel de Nederlandse taal en 

cultuur te bevorderen en te verspreiden.

 

Met ontsteltenis heeft MRIS kennis genomen van het ontwerpdecreet over het taalgebruik

in het hoger onderwijs dat recent goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. Volgens dit

ontwerp zou de helft van de vakken in de bacheloropleidingen, zoals dit reeds het geval is in

de masteropleidingen, voortaan in een andere taal dan het Nederlands mogen aangeboden

worden. Tot dusver was dit beperkt tot 18,33 procent. In de praktijk betekent dit dat het

gebruik van het Engels aanzienlijk zal toenemen in de bacheloropleidingen.

 

MRIS is ten zeerste bekommerd over de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs

in Vlaanderen en Nederland. Wij menen dat dit in de eerste plaats een kwalijke zaak is voor

de kwaliteit van onze taal. Een taal die in toenemende mate afgesneden wordt van een

academische context is gedoemd om te verschralen en aan belang in te boeten.

 

Bovendien heeft psycholinguïstisch onderzoek in Nederland aangetoond dat het gebruik

van een vreemde studietaal niet alleen een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het

onderricht zelf maar ook op het vermogen tot meertaligheid van de studenten.

 

Net nu de jongste PISA-studie van de OESO heeft bevestigd dat de leesvaardigheid van

vijftienjarigen in Vlaanderen er dramatisch op achteruit gaat, meent MRIS dat de Vlaamse

regering met dit ontwerpdecreet een volkomen fout signaal geeft. Er is geen enkele

objectieve reden om aan te nemen dat het onderricht in een vreemde taal de kwaliteit van

de bacheloropleidingen zou verhogen.

 

Wij menen dan ook dat deze maatregel, die blijkbaar onder druk van bepaalde instellingen

voor hoger onderwijs wordt voorgesteld, weinig te maken heeft met de verbetering van de

onderwijskwaliteit en alles met de bekommernis om meer buitenlandse studenten aan te

trekken en hierdoor extra financiële middelen te verwerven in het kader van het bestaande

financieringssysteem van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Dit heeft het perverse effect dat Vlaamse studenten in een vreemde taal worden

onderwezen om het mogelijk te maken dat buitenlandse studenten, gesubsidieerd door de

Vlaamse Gemeenschap, in Vlaanderen een basisdiploma behalen om daarna naar hun eigen

land terug te keren om hun opleiding verder te zetten.

 

MRIS roept alle partijen in het Vlaams Parlement dan ook op om dit ontwerp niet goed te

keuren. De bevoegde minister Weyts heeft in een eerste reactie te kennen gegeven dat er

nog niets definitief beslist is. MRIS zal dit dossier nauwgezet opvolgen.

 

 

 

 

 

 

Ring:
MRIS
Datum:
13-01-2020