Ons ringproject: Nederlands in de wereld

Actief dank zij drie werkgroepen

Ons ringproject: NEDERLANDS IN DE WERELD wordt ondersteund dank zij de actieve inzet van de leden. we ondersteunen Nederlands in Vlaanderen, Nederlands overzee en Nederlands in Frans Vlaanderen.

De leden van de Marnixring Veurne Zannekin onderscheiden zich door hun inzet voor de Nederlandse taal en cultuur. Deze inzet manifesteert zich niet alleen in de vorm van een financiële tegemoetkoming ten voordele van de gekozen projecten, maar is ook een getuigenis van een persoonlijk engagement van onze leden. Het is met trots dat we ons ringproject “Nederlands in de Wereld” voorstellen. Ons project omvat drie fundamentele pijlers:

 

  • Nederlands in Vlaanderen
  • Nederlands Overzee
  • Frans-Vlaanderen

 

Marnixring Veurne Zannekin is vanzelfsprekend actief in Vlaanderen. Er zijn genoeg uitdagingen in onze streek die onze aandacht opeisen. Taalarmoede gaat hand in hand met kansarmoede en een gelijkekansenbeleid staat in onmiddellijke relatie met een goed taalbeleid. De oplossing ligt onder andere in het tonen van respect voor de inzet van de andere om onze taal te leren. Marnixring Veurne-Zannekin is vastberaden, om iedereen die onze taal wil leren, te helpen en te ondersteunen.

We steunen het ANZ. dat jaarlijks een antal Nederlandstalige liederen digitaliseert en archiveert om dit prachtige erfgoed te behouden in de toekomst 

In 2020 starten we met een postkaartenactie "Een pluim voor het Nederlands". Hiermee danken wij zelfstandigen, vooral jonge starters, die voor de Nederlandse taalkiezen in hun zaak. 

 

De ring heeft verregaande contacten gelegd in Suriname via de vzw Marowijne (Koksijde). We steunen het onderwijs in de vorm van leerboekenpakketten in het Nederlands, alsook door het spijzen van een studiefonds dat aan jongeren uit het Carib Indiaans dorp Galibi de kans geeft om verder te studeren, zodat ze de opgedane kennis ten dienste kunnen stellen van de eigen gemeenschap. 

In Zuid-Afrika volgen we dezelfde strategie door ons in te zetten om de culturele en vriendschapsbanden met Zuid-Afrika te verstevigen. We steunden jarenlang de leesgroepen van Born in Africa in de omgeving van Plettenberg, dit jaar gaat de steun naar het boekenproject voor meergraadsonderwijs in de streek van Stellenbosch. Wij legden de nodige contacten met Dr Jurie Joubert, directeur van het Centrum voor meergraadsonderwijs (Universiteit van het Kaapse Schiereiland).

In 2018 steunden we VEVOZA v.z.w., een kleinschalig sociaal project in Calvinia (Zuid Afrika) Dit project vormt een arbeidsbemiddeling voor mensen uit de plakkerskampen in de buurt. Het werkaanbod en een (gratis) uitleendienst voor werktuigen, bieden deze mensen betere ontwikkelingskansen.

 

We hebben een zeer speciale, warme liefde voor Frans-Vlaanderen. We komen er graag en voelen er ons thuis. De streek, de natuur, de mensen, de steden en dorpen, de cultuur, de geschiedenis, de lokale gerechten en de taal hebben een bijzondere aantrekkingskracht op onze leden. Dit is niet te verwonderen; we vormden in een geschiedkundig nog tamelijk recent verleden ten slotte een eenheid. In deze streek taalopleiding ondersteunen, is tevens een sociaal project want de kennis van het Nederlands bezorgt ook de Frans-Vlamingen meer kansen op de arbeidsmarkt.

Reeds jaren steunen we Flor Barbry's Volkstoneel voor Fraans Vlaanderen. In 2019 kreeg het Volkstoneel van ons de Nicolas Zannekinpenning uitgereikt.

In 2020 steunen we het EUVO- project, van Karel Appelmans, waarbij lokaal straatnaamborden worden geplaatst met de oud Vlaamse namen van de lokatie.

 

Onze ring ondersteunt reeds jaren De Taalkoffer, de Nederlandstalige school in Komen. In 2019 werden door ons nieuwe vleigheidshesjes aangekocht voor de kinderen van de school.

 

Als serviceclub ondersteunen we eveneens sociale projecten in onze eigen regio:

 

2017: Tandem-West (Koksijde): Tandem-West is een vereniging die vrijetijds- en sportactiviteiten organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. De werking draait volledig op vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om deze mensen tweewekelijks een leuke namiddag of avond te bezorgen.

2018: Het Havenhuis (Reninge): De vzw Het Havenhuis is een vergunde zorgaanbieder, die zorg op maat wil aanbieden aan volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

2019: TEJO-project (regio Ieper): TEJO-vzw biedt in Vlaanderen ambulante, laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar ,kortdurend (tiental gesprekken), anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

2020: Ouders van verongelukte kinderen: OVK biedt hulp en steun aan families van (jonge)dodelijke verkeersslachtoffers. Het zorgt voor sensibilisatie en bewustmaking rond verkeersveiligheid van overheden en professionelen, maar ook van het brede publiek. 

Ring:
Veurne Zannekin
Datum:
28-01-2013