Oktober 2013 : Onderwijs in Vlaanderen

Debatavond - 10 oktober 2013 - Cityscoop Roeselare

Debatavond " Onderwijs in Vlaanderen"

Marnixring De Blauwvoet - Roeselare – Tielt  stelt voor:

Debatavond :  " Onderwijs in Vlaanderen : kwaliteitsonderwijs ? "

Waar/wanneer :  Cityscoop Roeselare – 10 Oktober 2013 - 20h00

 

 

HET DEBAT VAN DEZE AVOND…

Het zeer actueel thema " Onderwijs in Vlaanderen: kwaliteitsonderwijs ? " met zijn vele facetten is een goede basis voor een waardevol debat dat valt onder de Forumfunctie van de Marnixring. Als panelleden hebben we vooraanstaande sprekers uit verschillende gelederen om vanuit respectievelijk de politiek, de organisaties, de academische wereld en de dagelijkse praktijk over de thema’s/stellingen te debatteren.

Panelleden

 • Mieke Van Hecke, directeur-generaal VSKO
 • Sabine Poleyn, comm. onderwijs Vlaams Parlement
 • Rik Delmotte, directeur VTI Tielt
 • Pedro De Bruyckere, pedagoog Artevelde Hogeschool
 • Kris POUSEELE, directeur Klein Seminarie Roeselare
 • Kris VAN DIJCK, comm. onderwijs Vlaams Parlement
   

Moderator

 • Johny VANSEVENANT, Journalist VRT

   

Stelling 1: Hoe kunnen we het technisch onderwijs (TSO) her- en opwaarderen?

 • Iedereen klaagt dat je steeds moeilijker “goede stielmannen” vindt, maar slechts weinig ouders zien hun kinderen graag naar het TSO vertrekken.
   

Stelling 2: Laat de school terug datgene doen waarvoor zij dient: op het juiste niveau lesgeven!

 • Elke leerkracht die al meerdere jaren voor de klas staat, verklaart hetzelfde: hij/zij kan en/of mag niet meer de eisen stellen of het niveau vragen van vroeger. En dit vooral omdat vele leerlingen niet op de juiste plaats zitten.
   

Stelling 3: De maximumfactuur: ten koste van pedagogische werkingsmiddelen?

 • Een leerkracht 6de lj. basisonderwijs getuigt: “ Door het invoeren van de maximumfactuur hebben we de laatste jaren onze didactische klasuitstappen drastisch moeten
   

Stelling 4: Moet het onderwijs wel hervormd worden?

 • Zie je latinisten en kandidaat-metsers al samen zitten in een eerste jaar SO?
 • Wat was er fout aan het VSO?
 •  En is het niet zo dat minister Pascal Smet per se wil vernieuwen omdat hij en zijn kabinet nog maar weinig of niks hebben gerealiseerd in deze legislatuur?
 
Verslag 10-10-2013
 

Maandvergadering = tweejaarlijkse debatavond

“Onderwijs in Vlaanderen: kwaliteitsonderwijs?”

 

Voorzitter Karel verwelkomt iedereen en geeft kort een woordje uitleg over de Marnixring in het algemeen. Werkgroepvoorzitter Lieven DB leidt het debat in en stelt de deelnemers aan het debat voor: Mieke Van Hecke (VSKO), Sabine Polleyn (CD&V), Kris Pousseele (Dir. KL Seminarie Roeselare), Rik Delmotte (dir VTI Tielt), Kris Van dijck (NV-A).  Johny Vansevenant (VRT) is moderator. Het debat wordt zeer aandachtig gevolgd door de 200 bezoekers. Na het debat kon iedereen volop napraten bij een uitgebreide receptie, verzorgd door Ma Kwizien uit Tielt.

Het verslag van het debat volgt hierna en is geschreven door Lieven

 

Karel Vandamme.

14.10.2013

 

VERSLAG NOPENS DE INHOUD VAN HET DEBAT

“ONDERWIJS IN VLAANDEREN: KWALITEITSONDERWIJS”

CITYSCOOP DONDERDAG 10 OKTOBER 2013

 

INHOUD VAN DE HERVORMING;

 

Het Masterplan van de Vlaamse Regering betreft een algemeen en vrij vaag kaderakkoord dat in 2016 zal geëvalueerd worden door de volgende Vlaamse Regering.

In de eerste graad van het middelbaar onderwijs worden 5 optionele uren in het lesurenpakket opgenomen die elke school op basis van haar onderwijsautonomie vrij kan invullen met het doel leerlingen beter te kunnen oriënteren na 2 jaar;

De invulling van deze optionele uren moet er op gericht zijn leerlingen te kunnen oriënteren van enerzijds zeer theoretisch-abstract naar anderzijds zeer concreet-pragmatische richtingen.

 

 

STELLING RIK DELMOTTE;

Hij schetst heel scherp een zeer prangend probleem: arbeidsmarktgericht technische richtingen werven te weinig leerlingen omwille van het negatieve imago van de “vak” school.  Het is vijf over twaalf omdat bedrijven delocaliseren wegens geen geschikte arbeidskrachten.   Hij is een groot voorstander van de hervorming maar die gaat niet ver genoeg en komt te laat.  Hij is de domeinscholen gunstig gezind en wenst het aantal richtingen slechts zeer licht maar oordeelkundig af te bouwen.

Ouders moeten heropgevoed worden wat dit negatieve imago van het technisch onderwijs betreft.

 

STELLING KRIS POUSEELE;

Hij spreekt in eigen naam en is geen of een zeer flauwe aanhanger van de hervorming. Het is vooral een kwestie van de individuele leerkracht die de leerlingen moet kunnen motiveren voor de juiste studiekeuze.   Het is veel minder een kwestie van structuren.  Leerlingen allemaal via één deur binnen loodsen in één en dezelfde school zal zeker niet alles oplossen.   Het VSKO en de overheid mogen best wel faciliteren maar het is lang niet zeker dat het ASO daarop zal ingaan.

 

STELLING MIEKE VANHECKE;

Zij is een zeer sterk voorstander van de hervorming. Vroeger waren scholen succesvol bij het invoeren van de “moderne” en van de “humane wetenschappen”; Waarom zouden ze niet succesvol kunnen zijn bij het invoeren van “handel” en “secretariaat”.  Het VSKO gaat hoe dan ook door met deze hervorming zelfs als zou de Vlaamse Regering na de verkiezingen van 2014 deze hervorming afblazen.

 

STELLING SABINE POLEYN;

Zij is een sterk voorstander van de hervorming.  Zij heeft veel contact met KTA’s en VIT’s en technische scholen in het algemeen.

Zij is echter nog meer voorstander van het 3 X 4 jaren systeem (4 jaar lagere, 4 jaar middenschool en 4 jaar secundair) wat terstond en hevig werd afgekeurd door Mieke VANHECKE;

Katholieke zuil zit dus zeker ook niet altijd op dezelfde lijn.

Veel dingen in het Masterplan zijn evenwel nog zodanig vaag dat veel zal afhangen van de manier waarop nu alles zal worden ingevuld door de overheid en de scholen.

 

STELLING KRIS VAN DIJCK;

Hij reist Vlaanderen af om deze hervorming toe te lichten en wijst alle kritiek af als zou de NVA deze hervorming niet loyaal steunen. 

De scepsis van de NVA ligt hierin dat er voldoende nadruk moet worden gelegd op basiskennis zoals lezen, schrijven en rekenen. In het verleden werd er veel te veel aandacht besteed aan vaardigheden met als gevolg dat leerlingen nu onvoldoende goed kunnen spellen en schrijven.

Er moet vooral gesnoeid worden in de meer dan 300 richtingen die nu worden aangeboden; vooral sommige technische richtingen zoals “kantoor” hebben geen toekomst meer.

 

MODUS OPERANDI JOHNY VANSEVENANT;

De moderator wou vooral weten wat deze hervorming op het terrein zal teweeg brengen.  Betekent dit dat het TSO nu latijn zal aanbieden; betekent dit dat het ASO elektriciteit zal onderrichten ?

Hij ging ook door op de verdere uitbouw van het masterplan waardoor kwam vast te staan dat er nog bijzonder veel onzekerheden zijn.

Hij wierp talrijke keren uitspraken van de politieke kopstukken voor de voeten van de twee politici in het panel.

Hij deed dat met brio, alleen spijtig dat de twee laatste stellingen helemaal niet meer aan bod zijn gekomen door de twee eerste stellingen helemaal uit te putten. 

Hij had dit debat bijzonder goed voorbereid.

 

 

LIEVEN DEBRABANDER - VOORZITTER WERKGROEP DEBATAVOND

 

Ring:
Roeselare Tielt De Blauwvoet
Datum:
10-12-2012