Meer of minder Nederlands in het onderwijs?

Afbeelding: 

WAT BETEKENT NU EEN UURTJE MEER OF MINDER NEDERLANDS IN HET ONDERWIJS?

 WAT ZEGT DE MARNIXRING ?

 

De Marnixring Internationale Serviceclub maakt zich ernstig zorgen over de recente ontwikkelingen die zich in onze onderwijsnetten voordoen. Een goede beheersing van het Nederlands is essentieel om in onze maatschappij aan onze leerlingen alle kansen te bieden waarop zij recht hebben. Het gedogen van het gebruik van andere omgangstalen tijdens de lessen en op speelplaatsen en de vermindering van het aantal uren Nederlands als gevolg van de invoering van nieuwe schoolvakken staan haaks op de kansenscheppende opdracht van het onderwijs.

 

Morgen moeten onze leerlingen als jonge mensen in de samenleving hun rol kunnen vervullen en uitzicht om met succes hun studie aan de hogeschool of universiteit af te ronden mag hen niet worden ontnomen. Een gedegen kennis van het Nederlands is daarbij fundamenteel. Nu reeds tekent zich een zorgelijke tendens af. Met name een gebrekkige taalbeheersing, die zich uit in een verminderd vermogen om begrijpend te lezen, correcte volzinnen te formuleren, zich behoorlijk en samenhangend schriftelijk zowel als mondeling uit te drukken.

 

Universiteiten en hogescholen hebben in het verleden al gewezen op deze zorgbarende ontwikkeling. Alleen met meer en beter Nederlands kunnen wij onze kinderen de kansen bieden op een toegang tot gedegen (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Dat is kansenscheppend én dus ontegensprekelijk een kinderrecht !

 

Jan G.R. Verleysen,

Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub