GEDACHTEWISSELING MET PROGRAMBESTUURDER AKADEMIA

Afbeelding: 

 

GEDACHTEWISSELING MET PROGRAMBESTUURDER AKADEMIA

DD DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

 

Locatie: De Warande, Brussel

Begin/Einde: 11 u – 15 u

 

 

 

 

Akademia:

Elzette le Roux, programbestuurder

Verontschuldigd:

Felicia Snyman, vakhoofd

 

Raad van Bestuur Marnixring:

Jan G.R. Verleysen, algemeen voorzitter

Hendrik-Jan Ombelets, bestuurder

 

Verslaggever:

Marc Bulté, algemeen verslaggever Marnixring

 

 

1. VOORAF

 

Het verdwijnen van het Afrikaans als onderwijstaal, ook in het lager en het middelbaar onderwijs, is een bedreiging voor het voortbestaan en de ontwikkeling van een bloeiende Afrikaanse taal- en cultuurgemeenschap. Aangezien de Zuid-Afrikaanse regering het laat afweten –als het al niet moedwillig gebeurt- heeft de Afrikanergemeenschap, met name de vakbond “Solidariteit”, zelf het initiatief genomen om aan Afrikanerkinderen een hoogstaand onderwijs aan te bieden.  Daartoe werd een gemeenschapsuniversiteit, m.n. AKADEMIA,  opgericht die intussen door ‘die Hoër Onderwyskwaliteitskomitee van de Raad op Hoër Onderwys’  werd geaccrediteerd, wat betekent dat de diploma’s die deze universiteit uitreikt op hetzelfde niveau staan als deze van een reguliere universiteit. 

AKADEMIA maakt gebruik van de nieuwste telematica-technieken om zodoende over heel Zuid-Afrika  interactieve colleges aan te bieden die docenten en studenten in een virtuele ruimte bij mekaar brengt. De colleges worden doorgestuurd vanuit meerdere studio’s (zie kaartje) waar de docenten zich bevinden. Daarnaast is  Akademia hard aan het werk om zo spoedig mogelijk een residentiele universiteit op te richten (Centurion).

 

 

2. DE EVOLUTIE

 

Het succes van Akademia is ontegensprekelijk: sinds de oprichting in 2012 is het studentenaantal exponentieel gestegen, van 40 naar 750 studenten. Ook het aantal docenten en aangeboden cursussen neemt jaar na jaar toe (zie www.akademia.ac.za). Alhoewel de universiteit vooral voor werkenden bedoeld was, biedt Akademia thans ook voltijdsstudies aan, voornamelijk in Economische richtingen en Recht.

Een academiejaar start in januari en een cyclus duurt typisch drie jaar. Na afloop kunnen studenten het diploma verwerven van bachelor (“graad” in het Afrikaans). Een “Meesteropleiding” is voorlopig niet voorzien. Naar aangeven van Elzette steunt Academia op twee benen: opvoeding en opleiding. Daarbij wordt echter nooit uit het oog verloren ' waar men vandaan komt en wat het streefdoel is '. Per jaar worden een vijftal “elitestudenten” aangeduid die middels een studiebeurs tijdens het derde studiejaar overzeese werkbezoeken kunnen afleggen en geïntroduceerd worden in internationale handelsmiddens.

 

 3. DE AANLEIDING

 

Prof. Elzette le Roux, programbestuurder van de faculteit ‘Ekonomie en Regte’ en prof. Felicia Snyman, vakhoofd van ‘Regsgeleerdheid’, woonden van 25 tot 27 september 2017 een juristencongres bij aan de  Universiteit van Antwerpen. In haar referaat beklemtoonde Snyman de noodzaak van onderwijs in de moedertaal en wees ze op de funeste invloed van het exclusief gebruik van het Engels. Naast het bijwonen van het congres hebben beide professoren ook stappen gezet om de banden aan te halen met Vlaamse en Nederlandse universiteiten.

 

4. HET VOORSTEL VAN DE MARNIXRING

 

Op 26 september had prof. Elzette le Roux een onderhoud in ‘De Warande’ te Brussel met Jan Verleysen, algemeen voorzitter van de Marnixring en Hendrik-Jan Ombelets, lid van de raad van bestuur. De steun die de Marnixring graag wil leveren aan hun project werd onder de loep genomen: de Marnixring biedt Academia faciliteiten om hun ambitieus plan te helpen realiseren door o.m. te zoeken in onze contreien naar cursussen en docenten. Dat opent zelfs ongeziene mogelijkheden voor hun studenten om, dank zij de verworven vertrouwdheid met academisch Nederlands, verder te studeren in de Lage Landen en/of er stages te lopen. Concreet kon Jan haar reeds een aantal syllabi ‘Internationale Strategische Marktbenadering’ en ‘Loopbaanontwikkeling’ aanbieden van prof. Ward Roofthooft en ‘Farmaceutische Wetenschappen’ van prof. Jaklien Verkammen.

Deze lessen zouden kunnen aangeboden worden in de gebouwen van de vzw ID (Izegem), waar zich ook de “School van de Toekomst” bevindt. De locatie is uiterst geschikt voor een opnamestudio, reeds gedeeltelijk geïnstalleerd en die nog verder uitgebouwd wordt met steun van de Marnixring. Tevens biedt dat de mogelijkheid om vanuit deze locatie taalcursussen aan te bieden aan onze gesprekspartners in de Zuidelijkste Nederlanden (Frans-Vlaanderen).

 

5. SLOT

 

Tot slot kreeg prof. Elzette le Roux nog een aantal contactadressen van spitsbedrijven aangereikt. In het kader van de eerder genoemde werkbezoeken wil Elzette van 20 november tot 3 december met vijf beursstudenten deze contactpunten gaan bezoeken. Daarnaast zal zij de ‘potentialiteit’ nagaan van de voorgestelde programma’s, de samenwerkingsvormen met onze universiteiten onderzoeken en desgevallend een planning opstellen. 

Tevens beloofde zij daarover met de Marnixring te corresponderen.

 

 

 

Jan G. R. Verleysen, Algemeen Voorzitter

Marc Bulté, Algemeen Verslaggever