"DIE VOORTREKKERS" vragen onze steun!

Afbeelding: 

In een emotionele brief schetst dr. Danie Langner (FAK) een onthutsend beeld van de armoede die heerst onder sommige blanke Zuid-Afrikanen. “Die Voortrekkers” is een Zuid-Afrikaanse cultuurbeweging in 1931 gesticht in Bloemfontein, eertijds als een alternatief voor de Engelstalige Boy Scout-beweging. De voortrekkersbeweging focust vandaag nog steeds op de jeugd en is uitgegroeid tot een nationale beweging met vertakkingen tot in Namibië. Als doelstelling primeert de opvoeding van de Zuid-Afrikaanse jeugd tot consequente burgers. Leiderschap aanleren en bijstaan waar nodig in de noodzakelijke levensbehoeften is een ander streven. ‘Hoofleier’ van de Voortrekkerbeweging is dr. Danie Langner. In die hoedanigheid vraagt hij steun van de Marnixring:

<< Geagte Marnixringlid,

Ek neem vrymoedigheid om die skrywe aan u te rig vir vriendelike oorweging.

In my termyn as hoofleier van Die Voortrekkers was ek bevoorreg om landswyd in vele gemeenskappe te sien watter verskil Die Voortrekkers aan kinders se lewens maak. Dit is die een organisasie waar ‘n kind nog die geleentheid het om in die natuur te speel, in riviere te swem, berge te verower en saans om die kampvuur na sterre te kyk.

Die Voortrekkers is sedert sy stigting in 1931’n kultuurbeweging, gedryf deur vrywilligers, met die hoofdoel om Afrikaanse kinders en jongmense te bemagtig sodat elkeen sy volle potensiaal kan bereik. Die Voortrekkers se KAN-kultuur kom prakties tot uiting in leierskapprogramme wat op selfdoenvaardighede, waardegedrewe antwoorde en praktiese toepassing gerig is. “Vestig” en “bevestig” is kulturele werkwoorde waarmee Die Voortrekkers as opleidingsinstelling strategies geposisioneer is om enersyds ons taal en kulturele identiteit te bevestig, maar andersyds jeuglede met entrepreneuriese vaardighede toe te rus. Vandag het Die Voortrekkers met sy ryk geskiedenis en moderne aanslag ’n voetspoor regoor Suid-Afrika en Namibië. Deurentyd word klem gelê op die waarde van selfdoenvaardighede en leierskapontwikkeling.

Op ‘n persoonlike noot kan ek byvoeg dat ek betrokke is by ‘n pleeghuis in ons omgewing waarvan die kinders Voortrekkers is. Hier het ek ervaar wat die Voortrekkers vir ‘n kind in nood beteken. Behalwe die gevoel van vryheid om in die veld te hardloop en te speel, vra niemand in Die Voortrekkers wie jou pa en ma is nie. Niemand vra in watter woonbuurt jy bly nie. Niemand beoordeel jou volgens jou kleredrag nie. Ná dag een is alle kinders by ‘n kamp in elk geval ewe vuil. By Die Voortrekkers is elke kind ‘n iemand en elkeen het ‘n plek. By Die Voortrekkers het elke kind ‘n geleentheid om sy potensiaal ten volle te ontwikkel en daarvoor erkenning te kry.

Ongelukkig het ek ook tydens my kontak met gemeenskappe toenemend ervaar hoeveel van ons lede swaarkry. Emosioneel, maar ook finansieel. Voortrekkers op die platteland beleef nog groter finansiële druk as gevolg van afstande. Plattelandse gebiede het ook groter demografiese uitdagings. Daar is dikwels nie ’n kritiese hoeveelheid jeuglede om Voortrekkers bekostigbaar aan te bied nie.

Saam met bogenoemde uitdagings beleef ons samelewing vandag ’n omvangryke gesinskrisis. Makro-grondskuiwe ten opsigte van huweliks-, gesins- en individuele waardes vind regoor die samelewing plaas. Daar is enorme druk op gesinne, nie net wat tyd betref nie, maar ook finansieel. Ek beleef veral ‘n groeiende getal enkelouergesinne onder ons lede. Dit is juis vir ons enkelouers finansieel moeilik om hulle kinders aan ‘n organisasie soos die Voortrekkers te laat behoor.

Terselfdertyd het die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) ook toenemend aansoeke vir hulp ontvang van organisasies, én kinders, vir jeuggefokusde projekte. Die FAK is die oudste Afrikaanse kultuurorganisasie wat reeds in 1929  gestig is en speel steeds ’n koördinerende netwerkrol tussen verskeie kultuurorganisasies. Laasgenoemde speel ’n noodsaaklike rol in die gemeenskap se herskeppingsproses, juis omdat ’n lewenskragtige kultuurlewe nie net ’n stabiliserende faktor is nie, maar kultuurorganisasies ook ’n vangnet bied vir gesinne in nood.

Om dié rede bestuur die FAK ‘n onafhanklike hoofleierhulpfonds Die doel van die fonds is om:

  • kinders en jongmense in staat te stel om hulle leierskapspotensiaal te ontwikkel deur deelname aan aktiwiteite wat diensbare leierskap en vaardigheidsontwikkeling bevorder.
  • organisasies en skole te help om diensbare leierskap deur middel van gemeenskapsprojekte te bevorder wat gerig is op vaardigheidsontwikkeling, opleiding, opheffing, erfenisbewaring en die ontsluiting van kulturele kapitaal.
  • Jongmense te help om hulle skoolopleiding en tersiêre studies suksesvol te voltooi;
  • kinders en jongmense by te staan met noodsaaklike lewensbehoeftes.

 

Ek rig die skrywe omdat finansies nooit ‘n rede mag wees waarom ‘n kind nie kultuuraktiwiteite kan deelneem nie. Dit sal so waardeer word as u  ‘n bydrae van u keuse kan oorweeg.

Verslag word aan donateurs gelewer oor die aanwending van fondse. 

Ons vertrou dat u die aansoek gunstig sal oorweeg. 

Met dank 

Dr. Danie Langner

Hoofleier van die Voortrekkers en besturende direkteur: FAK >>

 

Marnixringen en/of individuele Marnixringleden kunnen het bedrag van hun keuze overmaken op onze bijzondere rekening (eerder gebruikt om steun te verleden aan de EUVO-erfgoedbordjes in Frans-Vlaanderen en voor de restauratie van het graf van Lodewijk De Baecker in Noordpene):

BE55 9731 3615 9944

Met vermelding “voortrekkers”

Zoals aangekondigd op de Algemene Vergadering van 18 maart 2017 zal de Marnixring jullie giften “naar boven afronden” en doorstorten.

 

Namens de werkgroepen “Suid-Afrika” en “Dienstbetoon” van de Raad van Bestuur, oprechte dank voor jullie steun.