rita.bettens's blog

installatie 8 nieuwe jonge leden

installatie 8 jonge leden

MR. Snellaert heeft de laatste twee jaren het accent gelegd op een verjonging van de Ring.

 

Zaterdag 3 oktober 2015 waren we zo ver, en installeerden we 8 nieuwe jonge leden!!

We maakten van dit unieke gebeuren in de geschiedenis van de Marnix, een exclusieve gezellige dag, met eten drank en muziek.

In bijzonder organiseerden we na de ontvangst en taart een zoektocht,  daarna apero met bbq en dit alles vergezeld van Marnixmuziekgroep  ‘Mé folle goesting’ die ons liet meezingen tot…

 

 Toespraak voorzitter:

Beste Marnixvrienden,

 

“Gouverner c’est prévoir, et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte “

Deze boude uitspraak van Emile de Girardin uit de 19de eeuw, was drie jaar geleden de mainstream gedachte, de onderliggende drijvende bezieling van het nieuw verkozen bestuur .

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in januari 2013,stelde ik, dat we het draagvlak van onze Marnix zo breed mogelijk moeten maken. Enerzijds door meer vrouwelijk  lidmaatschap en anderzijds door een consequente verjongingspolitiek.

Ik begin met een paar concrete vaststellingen uit het scenario van onze ring.

Ikzelf ben nu ruim 27 jaar lid van MR Snellaert, en tot de dag van vandaag hebben we in die 27 jaar , 20 nieuwe leden aangeworven.

Van die 20 nieuwe leden zijn er 10 aangeworven vóór het jaar 2000, dit op een tijdspanne van 12 jaar!

Sinds 2000 tot 2014 kregen we nog eens 10 leden erbij.

Oorzaak van die eerste gezonde aangroei was de vriendschappelijke relatie tussen die nieuwe jongere leden, waarbij Dirk Jan meebracht en Jan dan weer Paul en Jo en Wim enz…

Laat duidelijk wezen: tot dat ogenblik was er nog geen vrouwelijk lidmaatschap in de MR, al was Snellaert reeds sinds medio 80 heel duidelijk bezig aan deze kar te trekken.

Inderdaad ons eerste vrouwelijke leden kwamen er in 2000, en sindsdien hebben we 9 vrouwelijke leden kunnen aanwerven waarvan er 6 nog in onze ring zijn.

Duidelijk is dat sinds het aansnijden van het tot dan toe vrouwelijk verwaarloosde, maar ook numeriek sterkste deel van onze Vlaamse samenleving, er gelukkig een gezonde aanwas is gekomen.

In de mannelijke vijver echter, bleken we….om in de sfeer van mijn naam te blijven, bijna niks meer te vangen.

De reden hiervoor blijkt te liggen in de ouderdom, omdat mannen van 50 en meer, als einzelgänger  mogelijks nog te vinden zijn voor een lidmaatschap, maar daarmee overleeft geen enkel serviceclub.

Ik verklaar mij nader:

De dag dat ik lid werd, was de gemiddelde leeftijd van onze Ring 46 jaar!

De gemiddelde leeftijd van onze Ring vandaag ligt op 67 jaar !

 

Men zegt wel eens, en ik parafraseer:

Aangezien 40 de ouderdom van de jeugd is

En 50 de jeugd van de ouderdom

Zit onze ring duidelijk in zijn tweede jeugd

Wat men ook de eerste ouderdom noemt !

Bleven we zo verder aanmodderen, dan zou onze Ring in 2025 een gemiddelde leeftijd van 74 jaar gekregen hebben! Dit noemt men dan beleefdheidshalve: een ‘respectabele’ Ring.

Laat duidelijk wezen:

Geen enkele cultuur, geen enkele economie, geen enkel volk, geen enkel gedachtengoed kan overleven wanneer er geen nieuwe input is, wanner de procreatie stilvalt, wanneer de samenleving zichzelf niet bestendigt.

In deze context begint bvb China vandaag aan een herziening van zijn geboortepolitiek, en wordt nu al gesteld dat de Duitse economie binnen 10 a 15 jaar door de Engelse economie zal overheerst worden, enkel en alleen omdat Duitsland geen voldoende aanwas heeft!!

Een chinees gezegde “dat men zich in de jeugd een stok moet snijden zodat men er in de ouderdom op leunen kan” is een beeldspraak die dit alles samenvat.

Waar andere serviceclubs dan nog grotendeels hun voedingsbodem vinden in een soort onderling dienstennetwerk en lucratief dienstbetoon, zitten wij met de MR op een hoofdzakelijk cultureel platform geïnspireerd door onze Nederlandse cultuur, en is in bijzonder MR Snellaert , “ vooral een brede hechte vriendenring “ !

De benadering van de hedendaagse doorsnee jonge Vlaming zit verweven in een nieuw samenlevingsmodel, dat zijn oorsprong vindt in de mondialisering en geglobaliseerde wereld, waarbij we sowieso meer en meer participeren aan een multiculturele samenleving.

De doelstellingen van de Marnixring, bevordering van de Nederlandse taal en cultuur, vriendschap en dienstbetoon ongeacht welke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, en solidariteit  door dienstvaardigheid, hebben na 45 jaar nog niks van hun diepgang verloren.

Laat mij deze evolutie samenvatten in een wijze oosterse bedenking:

“Als we blijven staren waar de zon onderging, zullen we haar nooit meer zien opgaan!”

Daarom moeten we de MR zo breed mogelijk maken.

Enerzijds was het vrouwelijk lidmaatschap een eerste belangrijke stap, en anderzijds is een consequente verjongingspolitiek de volgende noodzakelijke overlevingsstap.!

Jongeren zijn de waterdragers van het hedendaags samenlevingsmodel.

 

Het huidig bestuur van MR Snellaert heeft in navolging van zijn stichters en oudere leden, in 2014 de Marnix bij de horens gevat, en bevestigde de ons gekende, en soms met argwaan bekritiseerde Gentse doorzettingsvermogen en koppigheid, wars van alle officiële geplogenheden.

Opnieuw zijn we met MR Snellaert, na het openbreken van het oubollig mannenbastion in een normaal maatschappelijk patroon, waar man en vrouw naast en met elkaar leven, de protagonisten van een daadwerkelijke verjongingspolitiek van de Marnix !

 

Beste Vrienden, het is één van de prerogatieven als voorzitter van MR Snellaert  jullie daarom vandaag van ganser harte te mogen verwelkomen.

Wat we twee jaar geleden enthousiast en met een rotsvaste overtuiging hebben aangepakt , met name: dat jonge mensen zich in onze Snellaert Ring zouden thuis voelen, meer nog,  dat zij de absolute meerwaarde  en vernieuwende ontwikkeling in onze Ring zouden zijn, wordt vandaag officieel bewaarheid.

We zijn echt gelukkig en fier om vandaag 8 jonge mensen op te nemen als lid van MR Snellaert.

Meer nog, we zijn er van overtuigd dat dit gegeven het platform wordt, het fundament waarop een verder verjonging  en vernieuwing zal worden uitgebouwd, en waar wij als oudere Snellaertleden met overtuiging zullen aan blijven meewerken.

We weten bij dit alles wel, dat er vroeger ook een jeugd van tegenwoordig was ... maar zoals Jean Cocteau zei:

“ouderdom begint op de dag dat je besluit iets niet te doen onder het voorwendsel dat je t’ al eens gedaan hebt !

Wij willen ons met het bestuur en de ganse Snellaert familie niet identificeren met dit soort ouderdom, en hebben meteen de eerste fase van onze verjonging geconcretiseerd.

Onze vraag naar steun bij de Raad van Bestuur van de MRI, door een “symbolische” bijdragevermindering bij de aanwerving van jongeren, kreeg tot nu geen gehoor ondanks de royale medewerking van onze Regio, en de lezingen in de Algemene Vergadering.

Het heeft ons niet weerhouden om door te zetten, en geven hen, die dit voorstel met oubollige en verstarde bedenkingen wegwuifden, vandaag lik op stuk.

MR Snellaert brengt vandaag een unicum in het 47 jaar bestaan van de Marnix:

Acht jonge mensen, vijf mannelijke leden en drie vrouwelijke leden vervoegen onze Ring!!!

Dit betekent beste vrienden, dat Snellaert vanaf vandaag 34 leden  zal tellen, waarvan 9 vrouwelijke !

 

De integratie van onze jonge leden met de oudere generatie hebben we in de voorbije twee jaren ervaren als een bijna natuurlijk gegeven, waarbij we zien hoe:

 

-het oude zich in het nieuwe schikt

-en hoe het nieuwe het oude koestert

-hoe de rust, de onrust begeleidt en

-hoe die geest nieuwe perspectieven biedt, waar vernieuwing de                                         

 traditie opneemt …

-en hoe openheid de geslotenheid bevrijdt !

 

MR Snellaert is enkel en alleen in zake vriendschap gedurende zijn 42 jaar onveranderd gebleven,… waarbij we elkaar respecteren en elkaar waar nodig en mogelijk altijd zullen helpen .

Vooral deze Snellaertvriendschap is het belangrijkste geschenk, de mooiste bedenking en het meest authentiek gegeven,  die wij aan onze jonge nieuwe leden kunnen geven .

 

We hebben er met het bestuur doelbewust een bijzondere dag en vergadering van gemaakt, waarbij alleen maar enkele leden door omstandigheden er niet bij konden zijn, en waar een aantal bestuursleden uit ons bevriende Ringen hun sympathie komen brengen met hun aanwezigheid.

-Ik dank in eerste instantie Andrea, die in de geest van MR Snellaert onmiddellijk bereid werd gevonden die prachtige locatie ter beschikking te stellen voor deze bijzondere dag.

Een bijzondere dag uitgebouwd door bijzondere mensen:

En ik noem  met name:

-Dirk,  iemand waar je toch altijd en in alle omstandigheden kan op rekenen, en reeds deze morgen heel vroeg is begonnen met zijn …varken!!

-Toni, ook iemand die zonder veel poeha steeds een helpende hand aanreikt  voor alle mogelijke problemen!

-Luc, Hubert, Rik, enz.. altijd bereidwillig !

Maar ook en vooral de dames die spontaan hun hulp aanboden; Sabine, Tine, Trees, Katrien… dank voor al het werk, jullie zijn schatten!

 

Tot slot, en zij zijn de stuwende krachten die mij tijdens gans de bestuursperiode dicht nabij zijn,

Rita, een voorbeeld van efficiënte aanpak en organisatie,  iemand waar je echt kan op rekenen. Ook al is ze nu reeds weken geïmmobiliseerd !

Marleen, als oma van 6 kleinkinderen, en nu een tweeling op komst bij Eveline en een gehandicapte Domien, heeft ze het ook het werk voor vandaag en de gepaste opsmuktips voor het feest erbij genomen.

Bruno, dit jaar niet in het bestuur, maar stond mee aan de wieg van het initiatief van onze jongerenwerking. Heeft weer met zijn scoutsziel de zoek- en wandeltocht in elkaar gestoken.

Hans, altijd doogzaam attentief aanwezig, in verbondenheid met Tineke zorgde hij voor een deel van de culinaire geneugtes.

 

Dank ook aan de muziekgroep Mé Folle Goesting, wij doen in de geest van uw naam zeker mee.

Voor al deze mensen vraag ik toch een welgemeend applaus!

 

Ik weet dat twee monologen nog geen dialoog maken, en aangezien de democratie de dictatuur van de meerderheid is, die nu stilletjes zegt dat ze nu wel genoeg heeft geluisterd, vertel ik jullie dat wij zo dadelijk overgaan tot de installatie van onze jonge leden, die eerst door hun peter/meter worden ingeleid.

Ik noem hen nog eenmaal in alfabetische volgorde:

Giovanni Declercq, Bieke De Vis, Ine De Vis, Adriaan Geltmeyer, Michel Hofmans, Eveline Temmerman, Jan Van De Voorde en Lieven Van Heesen.

Na de installatie is het BBQ time, en muziek.

 

 

Beste Vrienden, we zijn met MR Snellaert 42 jaar oud, en we staan als 10de ring geboekstaafd op nu al bijna 70 ringen.

We werken en bouwen met vertrouwen verder aan een halve eeuw Snellaert, waarvan we vandaag de eerste kiemen plantten met de installatie van Jong Snellaert!

 

Ik wens onszelf, en ook andere Ringen die deze weg opgaan heel veel succes.

En voor de oudere generatie in onze Ring,

nog deze oprechte dankbare bedenking, in de taal van Cicero en Vergilius :

“Carpent tua poma nepotes!”…..

De nakomelingen zullen jullie vruchten plukken !

 

Ad Multos Annos !

 

 

Jan De Vis

Dikkele,

3 oktober 2015                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ring:
Gent Dr. F.A. Snellaert
Datum:
06-12-2015